Get Adobe Flash player

รวมรับตรงหลังAddmision 2556

 

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ปกครอง หรือ น้องๆที่ติดต่อ ภายในเดือนนี้ เท่านั้น

หาติวเตอร์ หา tutor ครูสอนพิเศษ

***อัตราค่าเรียน ข้างต้น เป็นอัตราค่าเรียนในวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรทั่วไป***

 

>> อัตราค่าเรียน วิชาเฉพาะ ต่างๆ <<

เราช่วยคุณ หาครูสอนพิเศษที่บ้าน คัดติวเตอร์ คุณภาพ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

พิเศษสุดๆ !!    สมัครเรียนกับเรา วันนี้  รับฟรี E-book  ข้อสอบๆเข้า ม.1 ม.4 และ มหาลัย ให้เลือกครบทุกวิชา
พิเศษเฉพาะลูกค้า ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม เท่านั้น


ไม่ต้องเสียเวลาโทร คลิกส่งข้อมูลได้ทันที!

 

UploadImage
รวมรับตรงหลังAddmision 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบ2  หมดเขต 22พฤษภาคม 2556
- รับตรง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ม.เกษตรฯ 56 หมดเขต 15 กรกฎาคม 2556
- รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2 2556   หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556 หมดเขต 12 พ.ค. 2556
- รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง ภาคพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรง โครงการปริญาตรีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 
มหาวิทยาลัยบูรพา

- รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบ 3 ม.บูรพา 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
- รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- รับตรง ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหมดเขต 23 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
- รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (PPE) มธ. 56 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 12 พ.ค. 2556
- รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หมดเขต 16 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปีหมดเขต 16 พ.ค. 2556
- รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หมดเขต 31 พ.ค. 2556
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิศวกรรมนาโน นานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
- รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา 2556 ภาคปกติ รอบ3 หมดเขต 20 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบสุดท้าย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคสมทบ) หมดเขต 16 พ.ค. 2556
- รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมดเขต 31 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556 หมดเขต 23 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557 หมดเขต 26 ก.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556 หมดเขต 19 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยมหิดล
- รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3 หมดเขต 13 พ.ค. 2556
- รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ปีการศึกษา 2556รอบที่ 2 หมดเขต 12 ก.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 10 พ.ค. 2556
- โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 13 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยพะเยา
- โครงการผลิตนักภูมิศาสตร์สารสนเทศสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา หมดเขต 10 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
- โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมดเขต 10 พ.ค. 2556
 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหมดเขต 11 พ.ค. 2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556
 
 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- รับตรงรอบพิเศษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หมดเขต 13 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- รับตรง สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 14 พ.ค. 2556
- รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 17 พ.ค. 2556
รับตรง เพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 21 พ.ค. 2556
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมดเขต 15 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- โครงการ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
- รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  หมดเขต 16 พ.ค. 2556
 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หมดเขต 16 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยราชธานี
-  รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี หมดเขต 20 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขต 20 พ.ค. 2556
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
-  รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สายวิทย์สุขภาพ) หมดเขต 12 พ.ค. 2556

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หมดเขต 31 พ.ค. 2556
 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ หมดเขต 31 พ.ค. 2556

ขอบคุณ  http://www.enn.co.th/7128

Online User

We have 96 guests online

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week96
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month96
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days90695840
Copyright © 2018 ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนพิเศษ. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.